C 語言 %02hhx

在C 語言中,printf 使用%02hhx 輸出。指的是 『”%02x”指得是以0補齊2位數,如果超過2位就顯示實際的數;”%hhx” 是只輸出2位數,即便超過,也只顯示最低兩位數』。

//Example:
int a = 5;
int b = 1000; // 1000 = 0x3E8
printf("0x%02hhx\n", a); //=> 0x05
printf("0x%02hhx\n", b); //=> 0xE8
//其同等於
printf("0x%02x\n", (char)(a & 0xFF)); //=> 0x05
printf("0x%02x\n", (char)(b & 0xFF)); //=> 0xE8

發佈留言